Kroksjöns naturreservat

Kroksjöns naturreservat


Reservatet ligger inom Risvedens kärnområde. Det omfattar Stora Kroksjön/Långemossen och omkringliggande mosaik av barrnaturskog, fukthedar och kärr. Området är ganska flackt utom norr om Kroksjön där berget stupar brant mot vattnet. Här finns små jättegrytor i bergväggen. Utsikten från berget är magnifik över sjö och skog.

Flora, fauna och kulturlämningar

Floran är i huvudsak karaktäristisk för ett västsvenskt barrskogsområde med inslag av kärr och sumpdråg. Här finns rikligt med myrlilja och andra intressanta arter som klockgentiana, klockljung och granspira. Typiska fåglar är nattskärra, rödstjärt, orre och skogssnäppa.

I reservatets sydvästra hörn finns lämningar av backstugan Hällspånga från tiden kring 1850 då platsen övergavs. De gamla ängarna har planterats med gran. I nordväst står en stor kvarnsten, som aldrig blev helt färdig. Gamla gränsstenar kan påträffas på flera platser.

I Kroksjön bedrivs sportfiske och sjön besöks sommartid av fiskare från många håll i Sverige och övriga Europa. Här finns, förutom regnbåge och öring, en självreproducerande stam av röding. Ofta kan man uppleva fiskgjusens pampiga dyk efter fisk.

En utomordentligt vacker stig leder runt Stora Kroksjön och ansluter till Tinnsjövägen i söder och Skogstorpsvägen i norr.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Kroksjön men tänk på att det inte är tillåtet att

•anlägga nya stigar,

•elda,

•göra åverkan på träd och annan vegetation,

•plocka eller gräva upp växter,

•köra med motorfordon,

•cykla,

•rida,

•tälta,

•klättra i berg,

•anordna orienteringstävling,

•ta med okopplad hund.

Fiskekort erfordras för fiske.

Fakta

Bildat: 1994, ingår i Risveden, etapp 2

Areal: 184 ha (Risveden, etapp 2)

Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen

Kommun: Ale

Området ingår i EU’s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Kroksjön. Foto: Leif Danielson.